Khidmat Pelanggan
Dasar-dasar
Bantuan Pesanan
Pembayaran
Perniagaan Lain
Laman Utama > Dasar-dasar > Terma dan Syarat

Terma dan Syarat

Tentang kita

Fashion71.net adalah salah satu kedai dalam talian yang pertama di web dan telah membantu rupa sedar fesyen hebat sejak 2008. Fashion71 menawarkan pakaian gaya jalan terakhir, baju, kasut & banyak lagi. Semua transaksi di fashion71.net diproses oleh ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED.

Di bawah perjanjian ini, perkhidmatan pemprosesan pembayaran untuk barangan dan / atau perkhidmatan yang dibeli di laman web ini disediakan oleh ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. Sekiranya anda memilih untuk membayar dengan kad kredit dan pembayaran akan diproses melalui European Acquirer, istilah ini adalah perjanjian antara anda dan ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED. Untuk apa-apa jenis pembelian lain, terma ini adalah perjanjian antara anda dan ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED dan barangan dan / atau perkhidmatan akan disampaikan oleh ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED secara langsung.

1. TERMA DAN SYARAT-SYARAT KEPADA PEMANSUHAN - Terma dan syarat ini mewakili perjanjian muktamad dan lengkap pihak-pihak dan tiada terma atau syarat dalam apa-apa cara mengubah atau menukar peruntukan yang dinyatakan di sini akan mengikat Syarikat Kami melainkan dibuat secara bertulis dan ditandatangani dan diluluskan oleh Pegawai atau orang yang diberi kuasa lain di Syarikat kami. Tiada pengubahsuaian mana-mana terma ini akan diubah suai oleh penghantaran barang Syarikat kami setelah penerimaan Pesanan pembelian, permintaan penghantaran atau bentuk yang serupa yang mengandungi terma dan syarat dicetak tambahan kepada atau bertentangan dengan terma-terma di sini. Jika mana-mana istilah, fasal atau peruntukan diisytiharkan tidak sah oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, perisytiharan atau pemegangan itu tidak akan menjejaskan kesahan mana-mana terma, fasal atau peruntukan lain yang terkandung di sini.

2. PENERIMAAN PEMESANAN - Semua pesanan adalah tertakluk kepada pengesahan harga bertulis oleh kakitangan Syarikat yang diberi kuasa melainkan ditetapkan secara bertulis untuk menjadi kukuh untuk tempoh masa tertentu. Penghantaran barang tanpa pengesahan harga bertulis tidak merupakan penerimaan harga yang terkandung dalam perintah itu.

3. SUBSTITUTION - Syarikat kami berhak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, untuk menggantikan produk alternatif, kualiti dan fungsi sejenis. Jika Pembeli tidak akan menerima pengganti, Pembeli secara khusus harus menyatakan bahawa tidak ada penggantian yang dibenarkan apabila pembeli meminta sebut harga, jika permintaan tersebut dibuat, atau, jika tidak ada permintaan untuk petikan dibuat, apabila membuat pesanan dengan Syarikat kita .

4. HARGA - Harga yang dipetik, termasuk apa-apa caj pengangkutan, adalah sah untuk 10 hari kecuali ditetapkan sebagai firma untuk tempoh tertentu menurut kutipan bertulis atau penerimaan jualan bertulis yang dikeluarkan atau disahkan oleh pegawai atau kakitangan yang diberi kuasa Syarikat Kami. Harga yang ditetapkan sebagai firma untuk tempoh tertentu boleh dibatalkan oleh Syarikat kami jika pembatalan itu secara bertulis dan dihantar kepada Pembeli sebelum masa penerimaan bertulis mengenai harga yang diterima oleh Syarikat kami. Semua harga dan penghantaran adalah titik penghantaran FOB. Syarikat kami berhak untuk membatalkan pesanan sekiranya harga jualan yang lebih rendah daripada harga yang disebutkan ditetapkan oleh peraturan kerajaan.

5. PENGANGKUTAN - Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, Syarikat kami akan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan pembawa dan penghalaan. Dalam mana-mana hal, Syarikat kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau caj pengangkutan yang berlebihan yang terhasil daripada pemilihannya.

6. PACKING - Melainkan dinyatakan sebaliknya, Syarikat kami akan mematuhi piawaian pembungkusan minimum untuk kaedah pengangkutan yang dipilih. Kos semua pembungkusan khas, pemuatan atau penyokong yang diminta oleh Pembeli akan dibayar oleh Pembeli. Semua kos pembungkusan dan penghantaran untuk peralatan istimewa Pembeli hendaklah dibayar oleh Pembeli.

7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN - Diskaun hanya berlaku untuk nilai invois bahan (bukan untuk cukai atau caj fret). Syarikat kami berhak untuk meminta bayaran pendahuluan atau keselamatan yang memuaskan untuk barang tersebut jika keadaan kewangan Pembeli begitu waran sebagaimana ditentukan oleh Syarikat kami. Sekiranya Pembeli tidak membuat bayaran mengikut terma perjanjian ini atau perjanjian cagaran atau tidak mematuhi mana-mana peruntukan di sini, Syarikat kami boleh, atas pilihannya (dan sebagai tambahan kepada remedi lain), membatalkan mana-mana bahagian yang tidak dipatuhi dalam pesanan ini . Pembeli tetap bertanggungjawab untuk semua akaun yang tidak dibayar.

8. CUKAI PAJAK DAN IMPORT / EKSPORT - Harga tidak termasuk cukai. Cukai dibayar oleh Pembeli atas invois daripada Syarikat Kami kecuali Pembeli menyediakan sijil pengecualian yang sah diterima oleh pihak berkuasa cukai atau melainkan Syarikat kami dilarang oleh undang-undang daripada kutipan cukai tersebut dari Pembeli. Lesen import atau eksport akan dijamin oleh Pembeli.

9. TAJUK DAN RISIKO KERUGIAN - Pengiriman kepada pembawa hendaklah merupakan penghantaran kepada Pembeli, dan selepas itu risiko kehilangan atau kerosakan akan lulus kepada Pembeli. Apa-apa tuntutan Pembeli relatif terhadap kerosakan semasa penghantaran atau penghantaran hendaklah dibuat terus kepada pembawa. Apa-apa tuntutan oleh Pembeli terhadap Syarikat kami kerana kekurangan atau kerosakan yang berlaku sebelum penyerahan tersebut kepada pembawa mesti dibuat dalam tempoh lima (5) hari selepas penerimaan barang dan disertai dengan bil pengangkutan asal yang ditandatangani oleh pembawa yang menyatakan bahawa pembawa menerima barang dari Perusahaan Kami Dalam keadaan yang dituntut. Walau bagaimanapun, risiko kehilangan kerugian kepada Pembeli, hak milik dan hak pemilikan kepada barang yang dijual di bawah ini akan kekal dengan Syarikat kami sehingga semua pembayaran di bawah ini, termasuk pembayaran yang terhalang yang dibuktikan oleh nota atau selainnya, Faedah, caj dan biaya peguam Telah dibuat secara tunai, dan Pembeli bersetuju untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan dan mengekalkan hak dan hak tersebut dalam Syarikat kami.

10. PEMULIHAN PRODUK - Barang boleh dikembalikan pada hari 30. Saiz item yang salah dan item masalah kualiti boleh ditukar. Pelanggan yang memulangkan barangan bertanggungjawab untuk caj pengangkutan.

11. FORCE MAJEURE - Syarikat kami tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan untuk melaksanakan tanggungjawabnya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung daripada atau disumbangkan oleh tindakan Tuhan; Tindakan Pembeli, pihak berkuasa sivil atau tentera, termasuk upah dan kawalan harga; Kebakaran; Perang; Rusuhan; Kelewatan dalam pengangkutan; Kekurangan atau ketidakupayaan untuk mendapatkan bahan mentah (termasuk sumber tenaga), komponen, buruh, bahan api atau bekalan; Atau keadaan lain di luar kawalan Syarikat kami yang munasabah, sama ada sama atau berbeza dengan yang tersebut di atas. Sekiranya kuantiti tertentu terjejas dan kuantiti lain tidak, kuantiti yang terjejas akan dihapuskan tanpa liabiliti, tetapi perjanjian itu tidak akan terjejas. Syarikat kami mungkin semasa sebarang kekurangan disebabkan oleh sebab-sebab tersebut, memperuntukkan pembekalan bahan mentah di kalangan penggunanya dengan apa-apa cara yang difikirkan wajar dan munasabah oleh YILIDA Company. Sekiranya tidak, Syarikat kami bertanggungjawab untuk ganti rugi khas atau berbangkit untuk sebarang kelewatan untuk sebarang sebab.

12. YURAN KERAJAAN YANG DILANTIKAN - Sekiranya berlaku tuntutan atau prosiding lain untuk pemulihan harga belian, atau apa-apa baki tidak dibayar, atau pelanggaran oleh Pembeli apa-apa istilah yang terkandung di dalamnya, Pembeli akan membayar kepada Syarikat kami, sebagai tambahan kepada sebarang kerosakan Dibuktikan oleh undang-undang, yuran peguam yang berpatutan dan kos kutipan.

13. LIABILITI - Syarikat kami tidak bertanggungjawab, berkewajipan, atau bertanggungjawab terhadap sebarang kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan atau penggunaan produknya, sama ada secara bersendirian atau bersamaan dengan produk lain, yang timbul daripada penerimaan pesanan ini. Syarikat kami tidak mempunyai liabiliti untuk kesilapan dalam berat atau kuantiti yang disampaikan melainkan tuntutan dibuat oleh Pembeli dalam tempoh lima (5) hari selepas penerimaan penghantaran dan disertakan dengan bil pengangkutan asal yang ditandatangani oleh syarikat penerbangan yang menyatakan bahawa syarikat penerbangan menerima barang dari Perusahaan kami dalam keadaan Dituntut. Sekiranya tuntutan yang dibuat tepat pada masanya dibuat oleh Pembeli, dan tuntutan tersebut dianggap sah oleh Syarikat kami, Syarikat kami mungkin memenuhi tanggungjawabnya dengan sama ada penghantaran jumlah yang diperlukan untuk membuat kekurangan yang baik, atau pada pilihan Syarikat kami, mengkreditkan Pembeli dengan harga invois Kekurangan itu.

14. JAMINAN - Semua barang yang dijual oleh Syarikat kami dibenarkan kepada Pembeli untuk bebas daripada cacat dalam bahan dan mutu kerja, dan dihasilkan sesuai dengan piawai industri. Waranti di atas adalah tidak dibenarkan dan sebagai ganti dan tidak termasuk semua jaminan lain yang tidak dinyatakan secara nyata di sini, sama ada nyata atau tersirat oleh operasi undang-undang atau selainnya termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jaminan tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian. Tiada ejen, pekerja, atau wakil Syarikat Kami mempunyai sebarang kuasa untuk mengikat Syarikat kami kepada mana-mana perwakilan, ikrar, atau waranti berkenaan dengan barang dan apa-apa perwakilan, ikrar, atau jaminan sedemikian tidak akan dianggap telah menjadi sebahagian daripada asas Perjanjian ini dan tidak boleh dikuatkuasakan. Mana-mana kecacatan yang diklaim dalam bahan atau mutu kerja hendaklah dianggap dikecualikan oleh Pembeli kecuali dikemukakan kepada Syarikat kami secara bertulis dalam masa lima (5) hari dari tarikh barang diterima oleh Pembeli.
Syarikat kami tidak akan bertanggungjawab di bawah jaminan yang terdahulu sekiranya ada kerugian atau kerosakan disebabkan oleh penggunaan atau penggunaan barangan yang tidak betul. Syarikat kami menafikan semua liabiliti berkenaan dengan reka bentuk barangan dan tidak memberi jaminan berkenaan dengan reka bentuk tersebut. Waranti ini adalah sebagai ganti dan tidak termasuk semua jaminan lain, sama ada nyata, tersirat, atau berkanun, termasuk jaminan tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian.

15. REMEDI DAN PEMBATASAN LIABILITI - Syarikat kami tidak bertanggungjawab terhadap kerugian, kerosakan atau perbelanjaan yang bersampingan atau berbangkit yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penjualan, pengendalian atau penggunaan barang itu, atau dari sebarang sebab lain yang berkaitan dengannya. Liabiliti Syarikat kami, dalam mana-mana hal, termasuk untuk tuntutan pelanggaran waranti atau kelalaian secara eksklusif terhad, pada pilihan Syarikat kami, untuk penggantian barang yang tidak mematuhi perjanjian ini, pembayaran balik, atau mengkredit Pembeli dengan, jumlah yang sama dengan Harga pembelian barangan itu, atau membaiki atau mengatur pembaikan barangan. Sekiranya Syarikat kami meminta kembalinya barangan, barangan tersebut akan diserahkan kepada Syarikat kami mengikut arahan Syarikat kami. Pembetulan yang terkandung dalam perenggan ini merupakan satu-satunya jalan bagi Pembeli terhadap Syarikat kami kerana melanggar mana-mana obligasi Syarikat kami, sama ada jaminan atau sebaliknya. Selagi Syarikat kami melakukan usaha yang baik untuk membetulkan apa-apa pelanggaran, remedi yang diperuntukkan di sini akan dianggap memuaskan.
16. PILIHAN - Pembeli mewakili bahawa barang yang dijual di bawah ini adalah sesuai untuk kegunaan sebenar atau tujuannya dan bahawa Pembeli tidak bergantung pada kemahiran atau penghakiman Perusahaan kami dalam memilih barang atau bahan yang sesuai atau dalam reka bentuk barang dan bahan yang sesuai. Pembeli mewakili bahawa penggunaan dan pemasangan barangan hendaklah dibuat dengan mematuhi semua keperluan kerajaan yang berkenaan. Pembeli akan mempertahankan, menanggung rugi dan memegang tidak berbahaya Syarikat kami, pengganti, penerima dan subsidiari dari dan terhadap semua kos (termasuk yuran peguam), ganti rugi dan liabiliti yang disebabkan oleh tuntutan sebenar atau tuntutan yang dituntut atau sebarang denda yang dicadangkan atau dinilai Syarikat kami untuk sebarang pelanggaran yang didakwa Mana-mana undang-undang persekutuan, undang-undang atau setempat, peraturan, peraturan atau piawaian, oleh sebab atau berkaitan dengan apa-apa penggunaan barang yang dihantar di bawah ini.

17. PILIHAN UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG-UNDANG Selanjutnya, ia hendaklah ditafsirkan sebagai antara peniaga.

18. AM - Syarikat kami secara khusus mewakili bahawa apa-apa barang yang akan dihantar di bawah ini akan dikeluarkan dengan mematuhi keperluan Akta Standard Buruh 1939, sebagaimana yang dipinda.

19. EMAILS - Apabila anda mendaftar di laman web kami, yang bermakna anda bersetuju bahawa kami boleh menghantar kemas kini dan emel promosi kami, jika anda tidak mahu menerimanya lagi, anda boleh berhenti melanggan mana-mana e-mel kami.

Ulasan pengguna(Jumlah0Ulasan pengguna Bil)

  • Tiada komen
Jumlah rekod 0, dibahagikan laman into1. pertama terdahulu Seterusnya lepas
Nama pengguna: Pengguna tanpa nama
E-mel:
Rank:
Kandungan:
Kod pengesahan: captcha
0